Przejdź do treści

Informacja o przyznanych stypendiach na rok akademicki 2022/2023

Informujemy, że stypendia dla osób niepełnosprawnych zostały wypłacone w dniu 24 listopada 2022 r., stypendia socjalne zostały wypłacone w dniu 30 listopada 2022 r., a stypendia rektora zostały wypłacone w dniu 1 grudnia 2022 r. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ranking do stypendium Rektora można sprawdzić -> TUTAJ

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie „kliknąć” CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2022 r. do czerwca 2023 r. Dzięki staraniom Władz Uczelni, w roku akademickim 2022/2023 stypendia rektora i socjalne zostały utrzymane na dotychczasowym, najwyższym możliwym – na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów – poziomie, a stypendia dla osób niepełnosprawnych ponownie wzrosły. Tak dużego wzrostu stypendiów na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie było od dawna. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podjął wszelkie możliwe działania, aby zwiększyć środki pieniężne w funduszu stypendialnym, z którego wypłacane są stypendia.

W przypadku stypendium socjalnego podstawa jego naliczania (tak zwany próg dochodu uprawniający do przyznania stypendium) wynosi 1051 złotych – jest to w zasadzie maksymalna możliwa kwota dopuszczona przepisami (bez 70 groszy). Wysokość stypendium socjalnego w tym roku (podobnie jak w poprzednim) jest taka sama dla wszystkich (zrezygnowano z ustalania minimalnego i maksymalnego stypendium socjalnego) i wynosi 1235 złotych dla każdego studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051 złotych (czyli tzw. podstawy naliczania stypendium – progu). W związku z ustaleniem kwoty stypendium na tak wysokim poziomie, należało całkowicie zrezygnować z tak zwanych zwiększeń stypendium socjalnego, gdyż zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce suma stypendium socjalnego i stypendium rektora, nie może przekroczyć kwoty 2435,80 złotych. Aktualnie suma stypendium socjalnego i stypendium rektora wynosi właśnie 2435 złotych, bez 80 groszy (1235 złotych + 1200 złotych = 2435 złotych). Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte i sprawdzone już rok temu. Należy podkreślić, że z tzw. „zwiększeń” nie korzystali wszyscy studenci, którym stypendium socjalne było przyznane, a kwota stypendium socjalnego razem ze zwiększeniem i tak nie mogłaby przekroczyć kwoty 1235 zł. Zgodnie z przepisami zwiększenia nie są oddzielnym świadczeniem, lecz wchodzą w skład stypendium socjalnego.

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego – podobnie, jak rok temu – podjęły decyzję o ujednoliceniu stawki stypendium rektora we wszystkich trzech grupach, tak, aby wszyscy, którzy znaleźli się w gronie 9% najlepszych studentów otrzymali stypendium w jednakowej wysokości (1200 złotych). Zabieg ten spowodował, że studenci, którzy według obowiązujących jeszcze dwa lata temu rozwiązań, otrzymaliby stypendium rektora III stopnia w wysokości 400 złotych – otrzymają 1200 złotych (o 800 złotych więcej), a studenci, którzy otrzymaliby stypendium rektora II stopnia w wysokości 800 złotych – otrzymają również 1200 złotych (o 400 złotych więcej). Studenci, którzy otrzymaliby stypendium I stopnia, otrzymają, tak jak przed zmianą, stypendium w wysokości 1200 złotych. Niestety, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, tego stypendium już wyżej podnieść nie można (chyba, że kosztem stypendium socjalnego; wówczas należałoby zmniejszyć wysokość stypendium socjalnego, gdyż suma stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty ustawowej, tj. 2435,80 złotych). Władzom Uczelni zależało jednak na utrzymaniu odpowiednich proporcji między stypendium socjalnym i stypendium rektora, tak, aby między studentami potrzebującymi wsparcia socjalnego a posiadającymi znaczne osiągnięcia (naukowe, sportowe i artystyczne), możliwie sprawiedliwie rozdysponowano środki.

Stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych, w porównaniu z rokiem akademickim 2021/2022, zostały natomiast zwiększone w każdej grupie o 200 złotych i aktualnie wynoszą: dla osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności – 1000 złotych, umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1400 złotych, znaczny stopień niepełnosprawności – 1800 złotych.

Obowiązujące stawki stypendiów można sprawdzić TUTAJ.

Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 17 lutego 2023 r. każdy student, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w kontaktach z Uczelnią należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl  Informujemy, że w sprawach stypendialnych, ze względu na poufność danych, nie będziemy odpowiadali na maile wysłane z adresów innych, niż uczelniane.

Prosimy, aby w treści przesyłanych maili pisali Państwo, co przesyłają (jednym, dwoma zdaniami) i obowiązkowo podpisywali się imieniem i nazwiskiem oraz wpisywali: rok i kierunek studiów, stopień studiów, formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz swój numer albumu.