Przejdź do treści

Wniosek o Stypendium Rektora

  Szanowni Studenci

  Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line. Procedura ta wymaga od Państwa bardzo starannego i uważnego wypełnienia wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku, prosimy najpierw przygotować wszystkie potrzebne dokumenty – tak aby stanowiły kompletną całość – a następnie przygotować skany tych dokumentów. Prosimy aby każdy plik miał nadaną taką nazwę, aby można było domyślić się, co to za dokument i czego dotyczy (np. Zaświadczenie_o_udziale _w_konferencji….pdf). Średnią ocen za poprzedni rok uzupełniają Państwo we własnym zakresie (informację na temat średniej mogą Państwo uzyskać u pracownika Centrum Obsługi Studenta obsługującego Państwa kierunek). W przypadku podania błędnej średniej proszę się nie martwić, gdyż podane przez Państwa średnie ocen i tak będą ostatecznie przez nas weryfikowane. Jeżeli mają Państwo dodatkowe osiągnięcia naukowe, to należy zaznaczyć odpowiednie rubryki i przede wszystkim dołączyć skany dokumentów potwierdzających określone osiągnięcia. Następnie należy wpisać uczelniany adres e-mail opiekuna roku lub opiekuna koła naukowego, który potwierdzi Państwa osiągnięcia naukowe i wpisze ostateczną liczbę punktów za te osiągnięcia. Jeżeli mają Państwo osiągnięcia sportowe, to również należy zaznaczyć oczekiwaną przez Państwa liczbę punktów i dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe. Będą one podlegały ocenie przez Prezesa KU AZS UP. Jeżeli mają Państwo osiągnięcia artystyczne, to należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających Państwa osiągnięcia artystyczne oraz zaznaczyć liczbę punktów, którą Państwo oczekują za swoje osiągnięcia. Osiągnięcia artystyczne będą oceniane przez pracownika naukowego wyznaczonego przez Rektora. Przed wypełnieniem formularza prosimy o bardzo dokładne przeczytanie § 22 – 23 regulaminu stypendialnego. Zależy nam, aby wszystko zostało przez Państwa prawidłowo wypełnione, a skany wszystkich wymaganych dokumentów załączone do wniosku. Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wniosku i dwukrotne sprawdzenie, czy dołączyli Państwo wszystko, co Państwo chcieli dołączyć do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student. Nie będzie możliwości dołączania dokumentów do już wysłanego wniosku. Wniosek ponownie wysłany na tym samym kierunku studiów nie będzie rozpatrywany.

  Dane zgłaszającego  TakNie

  Informacja

  Jeżeli Pan/Pani został/a przyjęty/a na I rok studiów drugiego stopnia , a studia pierwszego stopnia ukończył Pan/Pani na innej uczelni, to musi Pan/Pani obowiązkowo dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia ze swojej poprzedniej uczelni – wzór zaświadczenia dostępny jest TUTAJ (otwieranie w nowym oknie przeglądarki).


  TakNie


  Osiągnięcia naukoweOsiągnięcia sportoweOsiągnięcia artystyczne


  I. Udokumentowane osiągnięcia studentów w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium, czyli za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.
  Uwaga

  Wiersze od 1 do 5 można sumować, jednak suma punktów nie może być wyższa niż 10. Działalność naukowa tej samej kategorii może być policzona maksymalnie dwa razy (np. za udział w organizacji dwóch lub więcej konferencji można przyznać maksymalnie 2 punkty). Do wniosku należy dołączyć dokumenty, w tym imienne zaświadczenia lub certyfikaty (student powinien być wymieniony z imienia i nazwiska), potwierdzające powyższą działalność i aktywność naukową studenta. Punktów nie przyznaje się za publikacje w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing. Można zaznaczyć więcej niż jedno osiągnięcie lub w ramach jednej kategorii zaznaczyć „x2” gdy to samo osiągnięcie wystąpiło dwa lub więcej razy.

  Informacja

  Jeżeli osiągnięcie wystąpiło tylko raz, zaznacz pole Osiągnięcie 1x.
  Jeżeli osiągnięcie wystąpiło więcej razy, zaznacz pole Osiągnięcie 2x.

  L.p udokumentowane osiągnięcia naukowe studenta przelicznik punktowy Osiągnięcie 1x [ ] Osiągnięcie 2x [ ]
  1 Publikacja poza granicami Polski, publikacja z listy czasopism punktowanych MNiSW, referat wygłoszony w języku obcym na konferencji naukowej poza granicami kraju. 5
  2 Recenzowana publikacja w języku obcym w wydawnictwie krajowym, referat wygłoszony w języku obcym na międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w Polsce. 4
  3 Recenzowana publikacja w języku polskim w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim posiadającym numer ISSN, referat wygłoszony w języku polskim na konferencji naukowej odbywającej się w Polsce, udział w projekcie badawczym lub w grancie w charakterze wykonawcy projektu. 3
  4 Recenzowana publikacja w wydawnictwie regionalnym, referat na konferencji Studenckiego Koła Naukowego o zasięgu międzyuczelnianym, współredakcja czasopism naukowych. 2
  5 Udział w organizacji kongresu, konferencji, sympozjum naukowego, wystawy i innych form działalności naukowej i organizacyjnej, współredakcja czasopism studenckich. 1


  Informacja

  Informacje o adresach mailowych Pracowników Uczelni mogą Państwo znaleźć na stronie: Lista Pracowników

  II. Udokumentowane osiągnięcia sportowe studenta w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium, czyli za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.
  Uwaga

  Zgodnie z regulaminem stypendialnym, należy wskazać tylko raz osiągnięcie o najwyższej punktacji. Punktów za osiągnięcia sportowe nie sumuje się. Należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających uzyskanie tych osiągnięć.

  L.p Osiągnięcia sportowe studenta przelicznik punktowy Zaznaczyć właściwie [ ]
  1 Medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej, medal IO, MŚ, ME, Uniwersjady, Pucharu Świata lub Pucharu Europy. 14
  2 Medal Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski w typach Uczelni Społeczno-Przyrodniczych lub reprezentowanie kraju w zawodach lub imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym (jeżeli ranga tych imprez nie jest niższa niż Akademickie Mistrzostwa Polski). 12
  3 4–10 miejsce Mistrzostw Polski lub Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej. Reprezentowanie zespołu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w rozgrywkach lig centralnych polskich związków sportowych. 10
  4 Pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski 9
  5 4–6 miejsce Mistrzostw Polski lub Akademickich Mistrzostw Polski w typach Uczelni Społeczno – Przyrodniczych. 8
  6 2–3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski 7
  7 4–6 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski. 6
  8 Punktowane miejsce Akademickich Mistrzostw Polski lub Akademickich Mistrzostw Małopolski 4
  9 Punktowane miejsce Akademickich Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostw Małopolski, w więcej niż jednej dyscyplinie. 1


  III. Udokumentowane osiągnięcia artystyczne studenta w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium, czyli za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.
  Uwaga

  Zgodnie z regulaminem stypendialnym, należy wskazać tylko raz osiągnięcie o najwyższej punktacji. Punktów za osiągnięcia artystyczne nie sumuje się. Należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających uzyskanie tych osiągnieć.
  Działalność artystyczna musi zostać udokumentowana (skany w pdf.) imiennym zaświadczeniem lub certyfikatem (student powinien być wymieniony z imienia i nazwiska) oraz w postaci: plakatów, katalogów, zaproszeń, wydawnictw książkowych, publikacji w internecie (printscreen), wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi osiągniecia studenta np. dyplomy za poprzedni rok akademicki (nie dotyczy działalności w ramach kół naukowych – działalność taka uzupełniana jest zgodnie z tabelą w cz.I). Punktów nie przyznaje się za publikacje w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing.

  L.p Osiągnięcia artystyczne studenta przelicznik punktowy Zaznaczyć właściwie [ ]
  1 Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna o zasięgu krajowym lub zagranicznym w dziedzinach: muzyka (koncerty), plastyka (wystawy indywidualne), taniec (solista zespołu), literatura (autorstwo, wydawnictwo książkowe), teatr (reżyseria); nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskich lub zagranicznych konkursach organizowanych w wyżej wymienionych dziedzinach. 5
  2 Udokumentowana zespołowa działalność artystyczna w dziedzinach: muzyka (udział w wydarzeniach muzycznych), plastyka (wystawy zbiorowe), taniec (udział w wydarzeniach tanecznych), literatura (współautorstwo, wydawnictwo książkowe), teatr (udział w przedstawieniach teatralnych) o zasięgu krajowym lub zagranicznym; nagrody lub wyróżnienia w wyżej wymienionych dziedzinach w kraju lub zagranicą. 4
  3 Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna o zasięgu lokalnym w dziedzinach: muzyka, plastyka, teatr (reżyseria). Publikacje autorskie w czasopismach lokalnych. 3
  4 Udokumentowana zespołowa działalność artystyczna o zasięgu lokalnym w dziedzinach: muzyka (chór), plastyka, teatr, taniec. Publikacje zespołowe w czasopismach lokalnych i publikacja w internecie (punktów nie przyznaje się za publikacje w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing). 2
  5 Udokumentowany udział w warsztatach i plenerach plastycznych, warsztatach literackich, muzycznych, teatralnych lub tanecznych na poziomie amatorskim (oprócz udziału w kursach). 1  Przyjmuję do wiadomości, że:

  Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • Powyższe dotyczy również studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą


  Przyjmuję do wiadomości, że sposób ustalania ilości semestrów jest następujący:

  Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów


  Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.


  Sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń: Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.


  -> Przykłady obliczania semestrów studiowania <-

  • Jeżeli student rozpoczyna I rok studiów i nie studiował wcześniej na innych kierunkach – to rok akademicki 2022/2023 będzie Jego pierwszym i drugim semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia, które trwały 3 lata i teraz idzie na I rok studiów II stopnia - to rok akademicki 2022/2023 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia (np. studia trwały 3 lata) i ponownie rozpoczął studia I stopnia, które ukończył lub nie ukończył i teraz rozpoczyna np. I rok studiów II stopnia (to nie liczy się już ponownie podjętych studiów I stopnia, tylko pierwsze ukończone studia I stopnia i I rok II stopnia) - to rok akademicki 2022/2023 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował 3 semestry na I stopniu studiów i je przerwał oraz ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2022/2023 będzie Jego czwartym i piątym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował np. 2 miesiące na studiach I stopnia (2 miesiące liczymy jako jeden semestr studiowania) i ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2022/2023 będzie Jego drugim i trzecim semestrem studiowania.
  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2022/2023 będzie moim: i

  semestrem studiowania (a nie semestrem aktualnie realizowanych studiów).