Przejdź do menu Przejdź do treści

Wniosek stypendium socjalne

  Szanowni Studenci

  Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line. Procedura ta wymaga od Państwa bardzo starannego i uważnego wypełnienia wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy najpierw przygotować wszystkie potrzebne dokumenty – tak aby stanowiły kompletną całość – a następnie przygotować skany tych dokumentów. Prosimy aby każdy plik miał nadaną taką nazwę, aby można było domyślić się, co to za dokument i czego dotyczy (np. Urzad_Skarbowy_Mama.pdf). Dlatego też, przed wypełnieniem formularza prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego, następnie zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS w przypadku osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 600 zł. Zależy nam, aby wszystko zostało przez Państwa prawidłowo wypełnione, a skany wszystkich wymaganych dokumentów załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student. Nie będziemy praktykować kilkukrotnego dosyłania kolejnych dokumentów „na raty”. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny, to zgodnie z przepisami zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia wniosku i jeżeli po uzupełnieniu, wniosek nadal będzie niekompletny, to nie będzie rozpatrywany. Wniosek ponownie wysłany nie będzie rozpatrywany.

  Dane zgłaszającego


  Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, tj. Zarządzenia Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 r. z późn. zm. – zwanego dalej regulaminem stypendialnym, wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki 2023/2024 stypendium socjalnego:

  Stypendium socjalnegoStypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z powodu (1):

  sieroctwa (musisz załączyć skan aktu zgonu rodzica)długotrwałej lub ciężkiej choroby mojej lub członka mojej najbliższej rodziny (musisz załączyć skan zaświadczenia lekarskiego lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dokumenty te mają dotyczyć studenta lub rodziców lub rodzeństwa studenta)klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania moje i członków mojej najbliższej rodziny (musisz załączyć dokument urzędowy potwierdzający wystąpienie określonego zdarzenia)niepełnosprawności mojego rodzica lub mojego rodzeństwa uwzględnionego w składzie osobowym mojej rodziny, w stopniu umiarkowanym lub stopniu znacznym (musisz załączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa)zamieszkania przeze mnie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (jestem studentem studiów stacjonarnych i jestem zameldowany na stałe poza miejscem odbywania studiów, czyli poza Krakowem. Musisz załączyć skan wypełnionego załącznika nr 5 do regulaminu podczas składania niniejszego wniosku lub przesłać go na maila: stypendia@up.krakow.pl najpóźniej do dnia 15 października 2023r.)

  (1) zaznaczyć właściwe. Można zaznaczyć więcej niż jeden powód zwiększenia wysokości stypendium. Każdy z wyżej wymienionych powodów należy udokumentować, przy czym w przypadku powodu nr 5 należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

  Uwaga

  Osoby, które wynajmują kwaterę prywatną, razem ze skanem wypełnionego załącznika nr 5, powinny przesłać skan umowy najmu mieszkania – w umowie student powinien być wymieniony z imienia i nazwiska. W sytuacji nie dołączenia skanu umowy, zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania nie zostanie przyznane.

  Czy prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi?

  Prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi.Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów prawnych lub faktycznych i spełniam przesłanki §2 załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego.

  "Gospodarstwo domowe" nie jest tożsame z "gospodarstwem rolnym". Gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się
  "Gospodarstwo domowe" to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. 95% studentów przed ukończeniem 26. roku życia prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami. Jeżeli student podczas studiów nie mieszka z rodzicami w rodzinnej miejscowości, nie oznacza to, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z rodzicami. Zaznaczenie drugiej opcji niesie za sobą konieczność spełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w § 2 zał. nr 1 do regulaminu stypendialnego

  Czy wychowujesz się w rodzinie pełnej(z obojgiem rodziców)?

  Wychowuję się w rodzinie pełnejWychowuję się w rodzinie niepełnej

  z powodu śmierci rodzica/opiekuna prawnegoz powodu śmierci rodziców/opiekunów prawnychz powodu rozwodu rodziców/opiekunów prawnychz powodu przebywania rodzica w placówce zapewniającej całodobowe utrzymaniez powodu pobierania alimentów od jednego z rodzicówrodzic jest nieznanyrodzic zaginął

  Upewnij się, że masz włączony JavaScript w Twojej przeglądarce!
  Jeżeli nie będziesz mógł dodać wiersza do poniższej tabeli, skorzystaj z przeglądarki, która obsługuje JavaScript.
  Aktualnie rodzina moja składa się z następujących osób:
  Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Aktualne miejsce zatrudnienia nazwa zakładu pracy/nazwa szkoły inne źródła utrzymania, np. rolnik (KRUS), bezrobotny, brak stałych źródeł dochodu Pozostałe informacje

  Imię i nazwisko:

  Data urodzenia:

  Stopień pokrewieństwa


  Aktualne miejsce zatrudnienia nazwa zakładu pracy/nazwa szkoły inne źródła utrzymania, np. rolnik (KRUS), bezrobotny, brak stałych źródeł dochodu


  TakNie


  TakNie


  TakNie


  Imię i nazwisko osoby, która jest dzierżawcą( Taka osoba musi być spoza rodziny! )


  1. *Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

  2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(jeżeli w poprzednim roku pracowała Pani/pracował Pan)

  3. Zaświadczenie o pobieraniu nauki

  4. Inne dokumenty


  Dodatkowe dokumenty, np. gdy wystąpi sytuacja:
  a) Osoby, będące obcokrajowcami muszą dołączyć:

  • Kartę Polaka lub Karta pobytu stałego (§12 załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego).
  • Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


  b) Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy musi dołączyć:

  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku.


  c) braku dochodu - zał. nr 7

  d) utraty dochodu:

  • w roku 2022 - zał. nr 10 + np. świadectwo pracy, pit 11 za 2022 r.
  • w roku 2023 - zał. nr 10 + np. świadectwo pracy / zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.  e) uzyskania dochodu:

  • w roku 2022 - zał. 11 + umowa o pracę / zlecenie, pit 11 za 2022 r.
  • w roku 2023 - zał. 11 + Umowa o pracę / zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za pierwszy pełny miesiąc pracy (kolejny po rozpoczęciu pracy).

  1. *Kopia aktu urodzenia lub Zaświadczenie o pobieraniu nauki

  5. *Załącznik do zaświadczenia z Urzędu Gminy / Nakaz płatniczy za 2022r.

  6. *Pobierz ze strony załącznik nr 8 do regulaminu stypendialnego – uważnie go przeczytaj, wydrukuj i wypełnij, następnie zeskanuj i dołącz w tym miejscu. Jeżeli w załączniku nr 8 zaznaczysz drugą kratkę, to koniecznie dołącz dodatkowo zeskanowane dokumenty, o których mowa w załączniku nr 8 (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o (1)formie opłacanego podatku, (2)wysokości przychodu, (3)stawce podatku, (4)wysokości opłaconego podatku (w przypadku karty podatkowej) - w roku kalendarzowym 2022.

  * - pozycje obowiązkowe do załączenia

  Aktualnie przypisane załączniki do osoby:

  Przyjmuję do wiadomości, że:

  Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • Powyższe dotyczy również studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą


  Przyjmuję do wiadomości, że sposób ustalania ilości semestrów jest następujący:

  Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów


  Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.


  Sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń: Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.


  -> Przykłady obliczania semestrów studiowania <-

  • Jeżeli student rozpoczyna I rok studiów i nie studiował wcześniej na innych kierunkach – to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego pierwszym i drugim semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia, które trwały 3 lata i teraz idzie na I rok studiów II stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia (np. studia trwały 3 lata) i ponownie rozpoczął studia I stopnia, które ukończył lub nie ukończył i teraz rozpoczyna np. I rok studiów II stopnia (to nie liczy się już ponownie podjętych studiów I stopnia, tylko pierwsze ukończone studia I stopnia i I rok II stopnia) - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował 3 semestry na I stopniu studiów i je przerwał oraz ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego czwartym i piątym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował np. 2 miesiące na studiach I stopnia (2 miesiące liczymy jako jeden semestr studiowania) i ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego drugim i trzecim semestrem studiowania.
  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2023/2024 będzie moim: i

  semestrem studiowania (a nie semestrem aktualnie realizowanych studiów).

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że:
  Płacę czesne za studniaNie płacę czesnego za studia

  Po wysłaniu wniosku sprawdź pocztę i upewnij się, że otrzymałaś/eś potwierdzenie o wysłaniu wniosku(potwierdzenie powinno dotrzeć do 15 minut po wysłaniu wniosku). Jeżeli nie otrzymałaś/eś potwierdzenia - spróbuj ponownie wysłać wniosek, lub wyślij zgłoszenie na adres mailowy: pomoc@up.krakow.pl.