Przejdź do treści

Wniosek stypendium socjalne

  Szanowni Studenci

  Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line. Procedura ta wymaga od Państwa bardzo starannego i uważnego wypełnienia wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy najpierw przygotować wszystkie potrzebne dokumenty – tak aby stanowiły kompletną całość – a następnie przygotować skany tych dokumentów. Prosimy aby każdy plik miał nadaną taką nazwę, aby można było domyślić się, co to za dokument i czego dotyczy (np. Urzad_Skarbowy_Mama.pdf). Dlatego też, przed wypełnieniem formularza prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego, następnie zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS w przypadku osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł. Zależy nam, aby wszystko zostało przez Państwa prawidłowo wypełnione, a skany wszystkich wymaganych dokumentów załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student. Nie będziemy praktykować kilkukrotnego dosyłania kolejnych dokumentów „na raty”. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny, to zgodnie z przepisami zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia wniosku i jeżeli po uzupełnieniu, wniosek nadal będzie niekompletny, to nie będzie rozpatrywany. Wniosek ponownie wysłany nie będzie rozpatrywany.

  Dane zgłaszającego


  Na podstawie § 9 ust. 3 regulaminu stypendialnego Uniwersytetu Pedagogicznego, tj. Zarządzenia Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora UP z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki 2021/2022:

  Stypendium socjalnegoStypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z powodu (1):

  sieroctwa (musisz załączyć skan aktu zgonu rodzica)długotrwałej lub ciężkiej choroby mojej lub członka mojej najbliższej rodziny (musisz załączyć skan zaświadczenia lekarskiego lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dokumenty te mają dotyczyć studenta lub rodziców lub rodzeństwa studenta)klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania moje i członków mojej najbliższej rodziny (musisz załączyć dokument urzędowy potwierdzający wystąpienie określonego zdarzenia)niepełnosprawności mojego rodzica lub mojego rodzeństwa uwzględnionego w składzie osobowym mojej rodziny, w stopniu umiarkowanym lub stopniu znacznym (musisz załączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa)zamieszkania przeze mnie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (jestem studentem studiów stacjonarnych i jestem zameldowany na stałe poza miejscem odbywania studiów, czyli poza Krakowem. Musisz załączyć skan wypełnionego załącznika nr 5 do regulaminu podczas składania niniejszego wniosku lub przesłać go na maila: stypendia@up.krakow.pl najpóźniej do dnia 15 października 2021r.)

  (1) zaznaczyć właściwe. Można zaznaczyć więcej niż jeden powód zwiększenia wysokości stypendium. Każdy z wyżej wymienionych powodów należy udokumentować, przy czym w przypadku powodu nr 5 należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

  Uwaga

  Osoby, które wynajmują kwaterę prywatną, razem ze skanem wypełnionego załącznika nr 5, powinny przesłać skan umowy najmu mieszkania – w umowie student powinien być wymieniony z imienia i nazwiska. W sytuacji nie dołączenia skanu umowy, zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania nie zostanie przyznane.

  Czy prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi?

  Prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi.Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów prawnych lub faktycznych, lub spełniam przesłanki §2 załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego.

  "Gospodarstwo domowe" nie jest tożsame z "gospodarstwem rolnym". Gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się
  "Gospodarstwo domowe" to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. 95% studentów przed ukończeniem 26. roku życia prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami. Jeżeli student podczas studiów nie mieszka z rodzicami w rodzinnej miejscowości, nie oznacza to, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z rodzicami. Zaznaczenie drugiej opcji niesie za sobą konieczność spełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w § 2 zał. nr 1 do regulaminu stypendialnego

  Czy wychowujesz się w rodzinie pełnej(z obojgiem rodziców)?

  Wychowuję się w rodzinie pełnejWychowuję się w rodzinie niepełnej

  z powodu śmierci rodzica/opiekuna prawnegoz powodu śmierci rodziców/opiekunów prawnychz powodu rozwodu rodziców/opiekunów prawnychrodzic jest nieznanyrodzic zaginął

  Upewnij się, że masz włączony JavaScript w Twojej przeglądarce!
  Jeżeli nie będziesz mógł dodać wiersza do poniższej tabeli, skorzystaj z przeglądarki, która obsługuje JavaScript.
  Aktualnie rodzina moja składa się z następujących osób:
  Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Aktualne miejsce zatrudnienia nazwa zakładu pracy/nazwa szkoły inne źródła utrzymania, np. rolnik (KRUS), bezrobotny, brak stałych źródeł dochodu Pozostałe informacje

  Imię i nazwisko:

  Data urodzenia:

  Stopień pokrewieństwa


  Aktualne miejsce zatrudnienia nazwa zakładu pracy/nazwa szkoły inne źródła utrzymania, np. rolnik (KRUS), bezrobotny, brak stałych źródeł dochodu


  TakNie


  TakNie


  TakNie


  Imię i nazwisko osoby, która jest dzierżawcą( Taka osoba musi być spoza rodziny! )

  1. *Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

  2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(jeżeli w poprzednim roku pracowała Pani/pracował Pan)

  3. Zaświadczenie o pobieraniu nauki

  4. Inne dokumenty


  Dodatkowe dokumenty, np. gdy wystąpi sytuacja:
  a) braku dochodu - zał. nr 7

  b) utraty dochodu:

  • w roku 2020 - zał. nr 10 + np. świadectwo pracy, pit 11 za 2020 r.
  • w roku 2021 - zał. nr 10 + np. świadectwo pracy / zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.  c) uzyskania dochodu:

  • w roku 2020 - zał. 11 + umowa o pracę / zlecenie, pit 11 za 2020 r.
  • w roku 2021 - zał. 11 + Umowa o pracę / zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za pierwszy pełny miesiąc pracy (kolejny po rozpoczęciu pracy).

  1. *Kopia aktu urodzenia

  2. Zaświadczenie o pobieraniu nauki

  5. *Załącznik do zaświadczenia z Urzędu Gminy / Nakaz płatniczy za 2020r.

  6. *Pobierz ze strony załącznik nr 8 do regulaminu stypendialnego – uważnie go przeczytaj, wydrukuj i wypełnij, następnie zeskanuj i dołącz w tym miejscu. Jeżeli w załączniku nr 8 zaznaczysz drugą kratkę, to koniecznie dołącz dodatkowo zeskanowane dokumenty, o których mowa w załączniku nr 8 (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o (1)formie opłacanego podatku, (2)wysokości przychodu, (3)stawce podatku, (4)wysokości opłaconego podatku (w przypadku karty podatkowej) - w roku kalendarzowym 2020.

  * - pozycje obowiązkowe do załączenia

  Aktualnie przypisane załączniki do osoby:

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2021/2022 będzie moim: rokiem studiów w ogóle i miesiące od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. będą kolejno moimi od do miesiącami studiów w ogóle, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata moich studiów, w tym rozpoczęte przeze mnie kierunki studiów na UP i na innych uczelniach.


  Okres wakacji (lipiec, sierpień i wrzesień) też się wlicza do liczenia tych miesięcy (1 pełny rok studiów = 12 miesięcy)

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że:
  Płacę czesne za studniaNie płacę czesnego za studia

  Po wysłaniu wniosku sprawdź pocztę i upewnij się, że otrzymałaś/eś potwierdzenie o wysłaniu wniosku(potwierdzenie powinno dotrzeć do 15 minut po wysłaniu wniosku). Jeżeli nie otrzymałaś/eś potwierdzenia - spróbuj ponownie wysłać wniosek, lub wyślij zgłoszenie na adres mailowy: pomoc@up.krakow.pl.