Przejdź do treści

Wniosek o zapomogę

  Dane zgłaszającego


  Wniosek o zapomogę

  Na podstawie § 27 ust. 4 regulaminu stypendialnego Uniwersytetu Pedagogicznego, tj. Zarządzenia Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora UP z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wnoszę o przyznanie zapomogi w związku z tym, iż przejściowo znalazłem(-am) się w trudnej sytuacji życiowej, którą przedstawiam poniżej.


  Prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego sytuację opisaną we wniosku.

  Oświadczenie studenta ubiegającego się o zapomogę

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że miesięczny dochód netto na osobę w mojej rodzinie wynosi


  (dochód netto na osobę w rodzinie obliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przyznawaniu stypendiów socjalnych. Jeśli dochody zostały udokumentowane w związku z ubieganiem się o stypendium socjalne, składanie (wypełnianie) oświadczenia nie jest wymagane).


  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2021/2022 jest moim:
  rokiem studiów w ogóle, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata moich studiów, w tym rozpoczęte przeze mnie kierunki studiów na UP i na innych uczelniach.


  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że: