Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 , 30-084 Kraków.
 2. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany Inspektor Ochrony Danych, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, adres e-mail: iod@up.krakow.pl, tel. (12) 662 60 14.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu przyznawania prawa do zakwaterowania w domu studenckim, na podstawie wyrażonej zgody oraz zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych właściwych przepisów prawa.
 4. W związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane i następnie przetwarzane przez Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – Miasteczko Studenckie AGH, z siedzibą: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jedynie przez okres trwania studiów i/lub w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 6. W razie przyznania prawa do zakwaterowania w domu studenckim, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Miasteczko Studenckie AGH,

z siedzibą: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL-on),
 • Administrator Programu Erasmus (Ministerstwo Rozwoju i Techmologii).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym wszelkich danych dotyczących Pani/Pana sytuacji materialnej i osobistej, a także dotyczącej Pani/Pana rodziny, jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest koniecznym warunkiem przeprowadzenia postępowania o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim, jak również dalszego procesu związanego z Pani/Pana zakwaterowaniem i zamieszkiwaniem w domu studenckim.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 3. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych do wskazanych wyżej instytucji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania i przekazania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: stypendia@up.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Dział Spraw Studenckich, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw Studenckich w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.