Przejdź do treści

Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 (dotyczy osób, które studia doktoranckie rozpoczęły przed rokiem akademickim 2019/2020)

UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminów), będą oceniane zgodnie z listą czasopism punktowanych MNiSW za rok 2018. Powyższe wynika z tego, że wnioski stypendialne są oceniane na podstawie osiągnięć doktoranta w roku akademickim 2018/2019. Nowa lista czasopism będzie obowiązywała przy ocenie wniosków za rok.


 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00), gdyż zachodzi konieczność potwierdzenia tam średniej ocen za poprzedni rok akademicki. Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich za rok akademicki 2018/2019 o którym mowa w § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu stypendialnego wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia doktoranta, a także pisemną opinię opiekuna naukowego lub promotora na temat postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 25 Regulaminu stypendialnego.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem (paragrafy 24–26) – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (doc.).TUTAJ

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 11 Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.).TUTAJ

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE:

Doktoranci lat II – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 10 do 30 października 2019 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. Wymagany jest kolejny komplet dokumentów (tożsamy z tymi, które doktorant będzie składał w przypadku stypendium projakościowego). UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ

Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie (doc.).TUTAJ

Szczegółowe informacje na temat stypendiów dla doktorantów, w tym na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Biurze Spraw Studenckich, pok. 15, ul. Podchorążych 2, tel.: 12 662 60 40, e-mail: stypendia@up.krakow.pl. Biuro Szkoły Doktorskiej tylko i wyłącznie przyjmuje wyżej wymienione trzy rodzaje wniosków – procedurę merytoryczną i formalną nadal prowadzi Biuro Spraw Studenckich.

Informacje na temat stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych znajdują się w poniższym komunikacie.