Wnioski o stypendia, załączniki do regulaminu stypendialnego i inne druki związane ze sprawami studenckimi i pomocą materialną:

Wnioski o przynanie miesjca w domu studenckim:

1. Podanie o przyznanie miejsca w akademiku na rok 2018/2019 dla studnetów I roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019.

2. Podanie o przyznanie miejsca w akademiku na rok 2018/2019 dla osób niepełnosprawnych (wszytkie lata studiów).

3. Podanie o przyznanie miejsca w akademiku na rok akademicki 2018/2019 dla studentów lat starszych.

Wnioski o stypendia:

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania.

2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

2a. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia (obowiązkowe, przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni).

3. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

4. Wniosek o zapomogę jednorazową.

5. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2018 roku i są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Załączniki do wniosku o stypendium socjalne (w tym stypendium zwiększone z tytułu zamieszkania):

1. Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta (koniecznie przeczytaj przed złożeniem wniosku !!!).

     Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne.

3. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

4. Oświadczenie niepracującego małżonka studenta.

5. Oświadczenia studenta ubiegającego się o stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania.

6. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór).

7. Oświadczenie o braku dochodów.

8. Oświadczenie - deklaracja w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

10. Oświadczenie o utracie dochodu.

11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

16. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Formularz zmiany numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia:

Jeżeli chcą Państwo zmienić numer konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia pomocy materialnej, prosimy wypełnić niniejszy formularz, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną na wskazany w nim adres. Formularz można pobrać - TUTAJ.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014