Aktualności

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się 1 czerwca 2016 r. i potrwa do 24 czerwca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia – dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


Akademiki na rok 2016/2017

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się od 30 maja 2016 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 30 maja do 17 czerwca 2016 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2016/2017 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2016/2017) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 1 do 30 marca 2016 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów pierwszego roku edukacji – techniczno – informatycznej (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – rocznych) oraz studentów pierwszego roku informatyki (studiów niestacjonarnych II stopnia, 2 – letnich),,  którzy rozpoczynają studia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 do 30 marca 2016 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od :00 do 14:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semstr letni roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 do 30 marca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM SPECJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 do 30 marca 2016 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium specjalane dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2016 r.

(informacja archiwalna)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w październiku 2015 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium specjalnego, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) w terminie od 1 do 18 marca 2016 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium specjalne nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2015 r. do czerwca 2016 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


 Komunikat w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016 wynosi 2500 zł.
Treść komunikatu MNiSW - TUTAJ.
Szczegółowe informacje na temat kredytu studenckiego - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Wśród osób nagrodzonych znalazło się pięć studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

Serdecznie gratulujemy!

Pełną listę stypendystów można sprawdzić - TUTAJ.

Komunikat na stronie MNiSW - TUTAJ.


Informacja o przyznanych stypendiach rektora dla najlepszych studentów, socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że stypendia dla najlepszych studentów, socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych zostały przyznane i wypłacone. Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2015 r. do czerwca 2016 r. (w przypadku stypendium specjalnego - pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). W roku akademickim 2015/2016 stawki stypendiów wzrosły w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Kwota stypendium dla najlepszych studentów stopnia I wynosi 900 zł (wzrost o 90 zł w stosunku do poprzedniego roku), stopnia II wynosi 600 zł (wzrost o 60 zł w stosunku do poprzedniego roku),  stopnia III wynosi 300 zł (wzrost o 30 zł w stosunku do poprzedniego roku). Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 800 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), jego maksymalna kwota: 450 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), minimalna: 250 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), a kwota zwiększenia z tytułu zamieszkania: 250 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku). Miesięczna wysokość stypendium specjalnego I stopnia wynosi 600 zł (zrost o 75 zł w stosunku do poprzedniego roku), II stopnia: 400 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku) i III stopnia: 200 zł (wzrost o 25 zł w stosunku do poprzedniego roku). Stypendia za październik, listopad i grudzień zostały wypłacone w dniach 17-18 grudnia 2015 r. Stypendia za następne miesiące będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 29 lutego 2016 r. każdy student, który składał wniosek o stypendia, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną.

Przyznane stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

Przyznane zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

Przyznane stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Humanistyczny)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Filologiczny)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Pedagogiczny)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Sztuki)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Geogr.-Biol.)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Mat.-Fiz.-Tech.)  - TUTAJ.

Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 można sprawdzić - TUTAJ.

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie "kliknąć" CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.


Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendia dla studentów przyjętych na studia w drugiej połowie września i w październiku 2015 r.

(informacja archiwalna)

Informujemy, że studenci przyjęci na studia w drugiej połowie września i w październiku 2015 r. mogą składać wnioski o stypendia (socjalne, rektora dla najlepszych studentów i specjalne) maksymalnie do dnia 27 października 2015 r. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00 w pok. 14 i 15 w budynku głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Wnioski i wszelkie niezbędne załączniki dostępne są na niniejszej stronie (informacja poniżej i zakładka "Regulamin" lub "Druki").


Informacja dotycząca pomocy materialnej i akademików na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

 STYPENDIUM SOCJALNE - UWAGA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 9 PAŹDZIERNIKA !!!

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 w terminie od 1 do 28 lipca oraz od 7 września do 9 października, w tym w soboty 12, 19 i 26 września oraz 3 października. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00 – termin od 1 do 28 lipca. W terminie od 7 września do 9 października, wnioski będą przyjmowane w holu na pierwszym piętrze nowego budynku dydaktycznego Uczelni, przy ul. Podchorążych 2, w godz. od 9:00 do 14:00 (hol znajduje się przed salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno - Biologicznego, do nowego budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego piętra - korytarz Instytutu Matematyki).

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016 w terminie od 7 września do 9 października 2015 r., w tym w soboty 12, 19 i 26 września oraz 3 października. Wnioski będą przyjmowane w holu na pierwszym piętrze nowego budynku dydaktycznego Uczelni, przy ul. Podchorążych 2, w godzinach od 9:00 do 14:00 (hol znajduje się przed salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno - Biologicznego, do nowego budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego piętra - korytarz Instytutu Matematyki). Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentówTUTAJ.

Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student nie ma obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12) – wniosek należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia średniej ocen.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA:

Informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198), od 1 października 2014 r. studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Dotyczy to tylko i wyłącznie studentów, którzy zdali maturę w 2015 roku i są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Szczegóły określone są w § 19 ust. 10 oraz § 20 ust. 8 - 10 regulaminu stypendialnego. Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 7 września do 9 października 2015 r., w tym w soboty 12, 19 i 26 września oraz 3 października. Wnioski będą przyjmowane w holu na pierwszym piętrze nowego budynku dydaktycznego Uczelni, przy ul. Podchorążych 2, w godzinach od 9:00 do 14:00 (hol znajduje się przed salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno - Biologicznego, do nowego budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego piętra - korytarz Instytutu Matematyki).

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 w terminie od 1 do 21 lipca oraz od 1 września do 9 października 2015 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.

AKADEMIKI:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2015/2016. W tym celu powinni w terminie od 7 lipca do 7 września 2015 r. złożyć stosowne podanie.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, podania powinni składać w terminie od 8 do 22 września 2015 r.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00 (nr telefonu do Samorządu: 12 662 6118).

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów I roku studiów I i II stopnia - TUTAJ.

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów lat starszych - TUTAJ.

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Szczegółowe informacje na temat akademików, cennik miejsc, zasady przydzielania miejsc i inne można znaleźć TUTAJ.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl


Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Szczegółowe informacje - TUTAJ.


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 15 września 2015 r.

DOKUMENTY:

Pismo Prorektora ds. Studenckich - TUTAJ

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra - TUTAJ

Rozporządzenie ws. stypendiów ministra - TUTAJ

Wniosek o stypendium ministra: TUTAJ

Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronach MNiSW: TUTAJ

Wniosek należy wypełnić na komputerze. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione odręcznie.

Informacja na temat stypendiów minista na stronie MNiSW - TUTAJ


Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 rozpocznie się 19 maja 2015 r. i potrwa do 15 czerwca 2015 r. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne. Proces składania wniosków został podzielony na poszczególne wydziały i czasookres ich przyjmowania. 

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków:

19 - 30 maja 2015 r., w tym soboty 23 i 30 maja, godz. 9:00 do 14:00 - studenci stacjonarni i niestacjonarni z Wydziałów: Pedagogicznego i Filologicznego;

1 - 15 czerwca 2015 r., w tym sobota 13 czerwca, godz. 9:00 do 14:00 - studenci stacjonarni i niestacjonarni z Wydziałów: Humanistycznego, Sztuki, Geograficzno - Biologicznego i Matematyczno - Fizyczno - Technicznego. Studenci niestacjonarni mogą składać wnioski również od poniedziałku do piątku.

Wnioski będą przyjmowane w holu pierwszego piętra nowego budynku dydaktycznego Uczelni, przy ul. Podchorążych 2 (hol znajduje się przed salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno - Biologicznego, do nowego budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego piętra-korytarz Instytutu Matematyki).

W podanych w harmonogramie terminach wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia – dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


Akademiki na rok 2015/2016

(informacja archiwalna)

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2015/2016 rozpocznie się od 25 maja 2015 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 25 maja do 16 czerwca 2015 r., w godzinach pracy biura.
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2015/2016. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2015/2016 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z trzech roczników, tj. I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia. Studenci zrekrutowani na I rok studiów I i II stopnia będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).


Informacja dotycząca wypłat stypendiów w miesiącu marcu

(informacja archiwalna)

Informujemy, że stypendia dla studentów studiów stacjonarnych zostaną wypłacone do dnia 20 marca 2015 r., a dla studentów studiów niestacjonarnych do dnia 12 marca 2015 r.
Późniejsza, niż przyjęta zwyczajowo (tj. do 15 dnia miesiąca), wypłata stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych spowodowana jest koniecznością uaktualnienia przez Dziekanaty sytuacji dydaktycznej każdego studenta po zakończonej sesji egzaminacyjnej. W przypadku studiów niestacjonarnych obowiązuje rozliczenie roczne, a w przypadku studiów stacjonarnych – rozliczenie semestralne, co bezpośrednio wpływa na późniejszą wypłatę stypendiów dla tej grupy studentów w miesiącu marcu. Zgodnie z regulaminem stypendialnym wypłata stypendiów za dany miesiąc powinna nastąpić do 30 dnia miesiąca.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 16 lutego do 20 marca 2015 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów pierwszego roku edukacji – techniczno – informatycznej (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – rocznych), studentów pierwszego roku geografii (studiów niestacjonarnych II stopnia, 2 – letnich) oraz studentów pierwszego roku ochrony środowiska (studiów stacjonarnych II stopnia, 1,5 – rocznych),  którzy rozpoczynają studia od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2015 r. mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2014/2015 w terminie od 16 lutego do 20 marca 2015 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2015 r. mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semstr letni roku akademickiego 2014/2015 w terminie od 16 lutego do 20 marca 2015 r. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM SPECJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2015 r. mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 w terminie od 16 lutego do 20 marca 2015 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczynają od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczynają od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 (semestr letni) w terminie od 16 lutego do 20 marca 2015 r.  Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 w pok. 14 i 15 w budynku głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów drugiego roku edukacji – techniczno – informatycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, 1,5-roczne), którzy w latach ubiegłych rozpoczęli studia od semestru letniego. Osoby z innych kierunków, które aktualnie otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2014 r. do czerwca 2015 r.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium specjalane dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2015 r.

(informacja archiwalna)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w październiku 2014 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium specjalnego, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 (semestr letni) w terminie od 16 lutego do 13 marca 2015 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium specjalne nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2014 r. do czerwca 2015 r.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów naukowych Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej na rok akademicki 2014/2015

(informacja archiwalna)

W bieżącym roku akademickim 2014/2015 pięcioro studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało wyróżnionych stypendiami naukowymi Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej:

Serdecznie gratulujemy!

Więcej na www.sapereauso.org


Komunikat w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015

(informacja archiwalna)

Informujemy, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 wynosi 2500 zł.
Treść komunikatu MNiSW - TUTAJ.
Szczegółowe informacje na temat kredytu studenckiego - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

(informacja archiwalna)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 20

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014