Aktualności

Komunikat dotyczący zmian w organizacji pracy w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego

Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w Polsce od 16 marca do 14 kwietnia 2020 roku ograniczony został dostęp do budynków Uczelni dla osób postronnych, niebędących pracownikami Uczelni, studentami, doktorantami i słuchaczami.

W celu ograniczenia kontaktu bezpośredniego zdecydowanie zaleca się (!), aby wszystkie bieżące sprawy zgłaszane przez studentów i doktorantów załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie (w godzinach 9.00–14.00) bez konieczności wizyt osobistych na Uczelni.


W razie wszelkich pytań dotyczących spraw stypendialnych, zmiany numeru konta, czy ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub innych, prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 pod numer telefonu: 12 662 60 39, lub pisać na adres e-mail: stypendia@up.krakow.pl

Z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o dostosowanie się do zaleceń. Jednocześnie informujemy, że wypłata stypendiów w kolejnych miesiącach odbywać się będzie normalnie.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego

(Termin będzie w sposób elastycznie przedłużany w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Aktualnie, sugerujemy wydrukowanie wniosku,wypełnienie i podpisanie wniosku, a następnie zrobienie skanu lub zdjęcia wniosku i skanu lub zdjęcia wszystkich innych wymaganych dokumentów i załączników do wniosku i wysłanie tak przygotowanego kompletu dokumentów na adres e-mail: stypendia@up.krakow.pl)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora w terminie od 9 do 27 marca 2020 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów I i II roku edukacji – techniczno – informatycznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – letnich,  którzy rozpoczynają studia lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 oraz studentów I roku roku gospodarki przestrzennej (studia stacjonarne II stopnia 1,5-letnie) rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci rozpoczynający pierwszy rok studiów (lub swój kolejny rok studiów) od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2019/2020 w terminie od 9 do 27 marca 2020 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 15 lub 16, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorków - dzień wewnętrzny) w godz. od 10:00 do 13:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Ważna informacja uzupełniająca dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium rektora na semstr letni roku akademickiego 2019/2020 w terminie od 9 do 27 marca 2020 r. Wnioski będą przyjmowane Biurze Spraw Studenckich (pok. 15 lub 16, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorków - dzień wewnętrzny) w godz. od 10:00 do 13:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 22–23.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w terminie od 9 do 27 marca 2020 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

(Termin będzie w sposób elastycznie przedłużany w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Aktualnie, sugerujemy wydrukowanie wniosku,wypełnienie i podpisanie wniosku, a następnie zrobienie skanu lub zdjęcia wniosku i skanu lub zdjęcia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i wysłanie tak przygotowanego kompletu dokumentów na adres e-mail: stypendia@up.krakow.pl)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w październiku 2019 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium dla osób niepełnosprawnych, mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 (semestr letni) w terminie od 9 do 27 marca 2020 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium dla osób niepełnosprawnych nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2019 r. do czerwca 2020 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Wśród osób nagrodzonych znalazło się siedmiu studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

Serdecznie gratulujemy!

Pełną listę stypendystów można sprawdzić - TUTAJ.

Komunikat na stronie MNiSW - TUTAJ.


Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia, najlepszych absolwentów studiów II stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2018/2019

(do kredytu studenckiego) 

Ogłoszenie Rektora w sprawie ustalenia listy najlepszych absolwentów w roku akademickim 2018/2019 (osoby te mogą ubiegać się o umożenie części kredytu studenckiego) - TUTAJ

Rozporządzenie MNiSW ws. kredytów studenckich - TUTAJ


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Rektora, socjalnych i dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020

Informujemy, że stypendia Rektora i stypenida dla osób niepełnosprawnych zostały wypłacone w dniu 28 listopada 2019 r., a stypendia socjalne w dniu 29 listopada 2019 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ranking do stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 można sprawdzić - TUTAJ

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie "kliknąć" CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2019 r. do czerwca 2020 r. (w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych - pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). W roku akademickim 2019/2020 obowiązują następujące stawki stypendiów. Kwota stypendium Rektora stopnia I wynosi 1050 zł, stopnia II wynosi 700 zł, stopnia III wynosi 350 zł. Miesięczna wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych I stopnia wynosi 1050 zł, II stopnia: 700 zł i III stopnia: 350 zł.

W porównaniu z zeszłym rokiem akademickim stawki stypendiów Rektora oraz dla osób niepełnosprawnych zostały utrzymane na tym samym poziomie - podobnie jak podstawa naliczania stypendium socjalnego (tzw. próg), która jest najwyższa, jaka tylko może być na podstawie obowiązujących przepisów i wynosi 1051 zł. W porównaniu z zeszłym rokiem o 50 zł wzrosło minimalne stypendium socjalne - wynosi 350 zł oraz wzrosło również o 50 zł maksymalne stypendium socjalne - wynosi 650 zł. Utrzymano zwiększenie z tytułu zamieszkania (wynosi ono podobnie, jak rok temu - 250 zł). Wprowadzone zostały dodatkowe rodzaje zwiększeń stypendium socjalnego: z tytułu sieroctwa (350 zł), z tytułu klęski żywiołowej (300 zł), z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby (300 zł), z tytułu niepełnosprawności  rodzica lub  rodzeństwa (300 zł). W  sytuacji,  w  której  student kwalifikuje  się  do  uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego z więcej niż jednego tytułu, to otrzymuje kwotę zwiększenia odpowiednią dla tytułu, dla którego przewidziana jest najwyższa możliwa kwota zwiększenia. Kwot zwiększeń nie sumuje się. Obowiązujące stawki stypendiów można sprawdzić TUTAJ.

Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 14 lutego 2020 r. każdy student, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.


Informacja dotycząca terminu pierwszej wypłaty stypendiów w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, stypendia zostaną wypłacone w terminie od 27 do 29 listopada 2019 r. Stypendia zostaną wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna będzie, również w powyższym terminie, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.


Stypendia na rok akademicki 2019/2020

UWAGA !!! :

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium socjalne w dodatkowym terminie, tj. od 1 do 10 października 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. W tym samym terminie, wszyscy studenci, mają jeszcze możliwość złożenia wniosków o stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Poniżej dostępne są szczegółowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz formularze wniosków o stypendia.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 2 do 30 września 2019 r., w tym w trzy soboty: 14, 21 i 28 września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

UWAGA: Wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Ważna informacja uzupełniająca dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 2 września do 10 października 2019 r., w tym w trzy soboty: 14, 21 i 28 września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 22–23.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora TUTAJ.

Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student swoją średnią ocen może sprawdzić logując się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Nie ma jednak obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12)wniosek można złożyć bez wpisanej średniej ocen. Biuro Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia lub weryfikacji wpisanej średniej ocen. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do swojego Dziekanatu (od 1 października - Centrum Obsługi Studenta).

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2019 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, otrzymują stypendium rektora. Powinni tylko złożyć stosowny wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020.

Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 2 września do 10 października 2019 r., w tym w trzy soboty: 14, 21 i 28 września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 2 września do 10 października 2019 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 10:00  do 14:00.

STYPENDIUM MINISTRA:

Wniosek o stypendium MNiSW oraz załączniki do wniosku student powinien przygotować samodzielnie, zgodnie z instrukcją. Wniosek studenta powinien być pozytywnie zaopiniowany na odrębnym piśmie przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora instytutu. Skompletowany wniosek w formie elektronicznej (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia studenta) oraz pisemną opinią dyrekcji swojego instytutu, student powinien dostarczyć osobiście do Biura Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w terminie do 15 października 2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.


Akademiki na rok 2019/2020

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2019/2020. W tym celu powinni w terminie od 9 lipca do 2 sierpnia lub od 2 do 16 września 2019 r. złożyć stosowne podanie. Podanie dla studentów przyjętch na studia dostępne jest TUTAJ. Podanie dla studentów lat starszych dostępne jest TUTAJ.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia we wrześniu, podania powinni składać w terminie od 2 do 16 września 2019 r.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00 (nr telefonu do Samorządu: 12 662 6118).

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące akademików, w tym obowiązku dokonania opłaty rezerwacyjnej, cennik miejsc, zasady przydzielania miejsc i inne można znaleźć TUTAJ.


Ważna informacja dla studentów, którzy będą ubiegać się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 (data informacji: 30 maja 2019 r.)

Szanowni Studenci,

w związku z tym, że od 1 października 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu zabezpieczenia Państwa interesu prawnego, podjęliśmy decyzję o udostępnieniu przykładowego Wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie decyzji lub zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 mogą skorzystać z tego wniosku, tak aby decyzję/zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej mieć już wydaną przed terminem składania wniosków o stypendium socjalne na najbliższy rok akademicki. Terminy przyjmowania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 zostaną podane pod koniec czerwca 2019 r.

Powyższe wynika z art. art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gdzie jest napisane, że: Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (czyli kwoty 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Tak więc, zgodnie z przepisami, to student  jest zobowiązany dostarczyć powyższe zaświadczenie lub decyzję. Oczywiście dotyczy to osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł, lecz wiadomo, że to, jaki dochód ostatecznie będzie miał student ubiegający się o stypendium socjalne zostanie dopiero obliczone przez pracowników Biura Spraw Studenckich po złożeniu wniosku. Dlatego też osoby, które nie są w 100% pewne, czy ich dochód będzie powyżej  528 zł, dla swojego interesu powinny podczas składania wniosku o stypendium socjalne, obok wszystkich wymaganych dotychczas dokumentów, dostarczyć zaświadczenie/decyzję z ośrodka pomocy społecznej. Na wydanie takiej decyzji lub zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie lub decyzja jest ważna 6 miesięcy - tak wiec mogą Państwo już występować z takimi wnioskami.

W tej chwili trwają prace nad nowym regulaminem stypendialnym, który planujemy dla Państwa udostępnić na przełomie czerwca i lipca 2019 r., jednakże już teraz osoby, które planują składać wniosek o stypendium socjalne (a nie mają pewności, że ich dochód na osobę w rodzinie będzie wyższy niż 528 zł), mogą wystąpić z Wnioskiem do Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie decyzji/zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Obcokrajowcy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są do dostarczenia analogicznego zaświadczenia lub decyzji od organu administracji swojego państwa stanowiącego odpowiednik polskich ośrodków pomocy społecznej. Taka decyzja lub zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej - TUTAJ

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Spraw Studenckich, tel: 12 662 6039, 12 662 6040.


Akademiki na rok 2019/2020

(informacja archiwalna) 

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się od 10 czerwca 2019 r. Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 10 do 28 czerwca 2019 r., w godzinach od 9:00 do 13:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2019/2020 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2019/2020) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciagu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokosci 440 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. "Za Kolumnami", DS. "Krakowiak", DS. "Atol" i DS. "Zaułek". Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika "Akropol" - prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika "Akropol".

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)

kwota: 440 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 25 lutego do 15 marca 2019 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów I i II roku edukacji – techniczno – informatycznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – letnich,  którzy rozpoczynają studia lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 oraz studentów I roku roku inżynierii bezpieczeństwa (studia stacjonarne I stopnia 3,5-letnie) i studentów I roku geografii (studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie), rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci rozpoczynający pierwszy rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019, mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2018/2019 w terminie od 25 lutego do 15 marca 2019 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semstr letni roku akademickiego 2018/2019 w terminie od 25 lutego do 15 marca 2019 r. Wnioski będą przyjmowane Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM SPECJALNE:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 w terminie od 25 lutego do 15 marca 2019 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium specjalane dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2019 roku

(informacja archiwalna)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium specjalnego, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni) w terminie od 25 lutego do 15 marca 2019 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium specjalne nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2018 r. do czerwca 2019 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii

(informacja archiwalna)

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii:

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW, w tym Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

Regulamin programu stypendialnego dla Polonii - studia I stopnia i jednolite studia magisterskie - TUTAJ

Regulamin programu stypendialnego dla Polonii - studia II stopnia (studia magisterskie) - TUTAJ

Szczegółowa informacja na temat Programu stypendialnego dla Polonii na stronie NAWA - TUTAJ


Regionalny Program Stypendialny dla studentów na rok akademicki 2018/2019

(informacja archiwalna)

Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego dla studentów - mieszkańców Województwa Małopolskiego. Przez studenta należy rozumieć osobę do 26. roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną). Stypendia przyznawane są:

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600 złotych brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800 złotych brutto miesięcznie).

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Stypendialnego dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (patrz: program finansowany ze środków własnych).


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

(informacja archiwalna)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów i doktorantów, którym zostało przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Wśród osób nagrodzonych znalazło się pięciu studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

Serdecznie gratulujemy!

Pełną listę stypendystów można sprawdzić - TUTAJ.

Komunikat na stronie MNiSW - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów rektora dla najlepszych studentów, socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019

(informacja archiwalna)

Informujemy, że wszystkie stypendia zostały wypłacone w dniu 23 listopada 2018 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 można sprawdzić - TUTAJ

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie "kliknąć" CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2018 r. do czerwca 2019 r. (w przypadku stypendium specjalnego - pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące stawki stypendiów. Kwota stypendium dla najlepszych studentów stopnia I wynosi 1050 zł, stopnia II wynosi 700 zł,  stopnia III wynosi 350 zł. Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1051 zł, jego maksymalna kwota: 600 zł, minimalna: 300 zł, a kwota zwiększenia z tytułu zamieszkania: 250 zł. Miesięczna wysokość stypendium specjalnego I stopnia wynosi 1050 zł, II stopnia: 700 zł i III stopnia: 350 zł. Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 31 stycznia 2019 r. każdy student, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.


Informacja dotycząca pomocy materialnej i akademików na rok akademicki 2018/2019

(informacja archiwalna)

UWAGA !!! :

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęci na studia w terminie późniejszym (po 24 września 2018 r.) mają możliwość złożenia wniosków o stypendium socjalne w terminie od 1 do 11 października 2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. W tym samym terminie, wszyscy studenci, mają jeszcze możliwość złożenia wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Poniżej dostępne są szczegółowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz formularze wniosków o stypendia.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 w terminie od 16 do 27 lipca oraz od 3 do 28 września 2018 r., w tym w soboty: 8, 15 i 22  września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

UWAGA: Wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 w terminie od 16 do 27 lipca oraz od 3 września do 11 października 2018 r., w tym w soboty: 8, 15 i 22  września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentówTUTAJ.

Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student swoją średnią ocen może sprawdzić logując się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Nie ma jednak obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12)wniosek można złożyć bez wpisanej średniej ocen. Biuro Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia lub weryfikacji wpisanej średniej ocen. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do swojego Dziekanatu.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2018 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019.

Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 16 do 27 lipca oraz od 3 września do 11 października 2018r., w tym w soboty: 8, 15 i 22 września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 w terminie od 16 do 27 lipca 2018 r. oraz od 3 września do 11 października 2018 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.16, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Za Kolumnami", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.

AKADEMIKI:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2018/2019. W tym celu powinni w terminie od 16 lipca do 3 sierpnia lub od 20 do 29 sierpnia 2018 r. złożyć stosowne podanie. Podanie dla studentów przyjętch na studia dostępne jest TUTAJ. Podanie dla studentów lat starszych dostępne jest TUTAJ.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia we wrześniu, podania powinni składać w terminie od 7 do 21 września 2018 r.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 13:00 (nr telefonu do Samorządu: 12 662 6118).

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące akademików, w tym obowiązku dokonania opłaty rezerwacyjnej, cennik miejsc, zasady przydzielania miejsc i inne można znaleźć TUTAJ.


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

(informacja archiwalna)

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 14 września 2018 r.

DOKUMENTY:

Pismo Prorektora ds. Studenckich - TUTAJ

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra - TUTAJ

Rozporządzenie ws. stypendiów ministra - TUTAJ

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków - TUTAJ

Wniosek o stypendium ministra: TUTAJ

Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronach MNiSW: TUTAJ

Wniosek należy wypełnić na komputerze. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione odręcznie.

Informacja na temat stypendiów minista na stronie MNiSW - TUTAJ


Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

(informacja archiwalna)

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Szczegółowe informacje - TUTAJ.


Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019

(informacja archiwalna)

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 5 czerwca 2018 r. i potrwa do 29 czerwca 2018 r. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Wnioski przyjmowane będą również w dwie soboty, tj. 16 i 23 czerwca 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: Wzorem lat ubiegłych, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia, III roku studiów pierwszego stopnia 3,5-letnich, I roku studiów drugiego stopnia oraz studenci ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich – dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia oraz na I rok studiów jednolitych magisterskich zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15 przy ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


Akademiki na rok 2018/2019

(informacja archiwalna)

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się od 21 maja 2018 r. Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 21 maja do 14 czerwca 2018 r., w godzinach od 8:00 do 13:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2018/2019 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2018/2019) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciagu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokosci 410 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. "Za Kolumnami" i DS. "Krakowiak". Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika "Akropol" - prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika "Akropol".

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)

kwota: 410 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta


Stypendia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO

(informacja archiwalna)

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO na rok akademicki 2018/2019. O stypendia Fundacji mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne. Program Stypendialny przewiduje także stypendia stażowe, stypendia dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych dla Regionu, stypendia w związku z udziałem w ogólnopolskich czy międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych lub sportowych. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wysoka średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie, za którą wnioskodawca ubiegać się będzie o stypendium. Termin składania dokumentów upływa 30 października 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja stypendialna dostępne są na stronie Fundacji pod adresem:

http://sapereauso.org/


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2017/20178mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 1 do 28 marca 2018 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów I i II roku edukacji – techniczno – informatycznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – letnich,  którzy rozpoczynają studia lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2017/2018 w terminie od 1 do 28 marca 2018 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semstr letni roku akademickiego 2017/2018 w terminie od 1 do 28 marca 2018 r. Wnioski będą przyjmowane Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM SPECJALNE:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 w terminie od 1 do 28 marca 2018 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium specjalane dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2018 roku

(informacja archiwalna)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w październiku 2017 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium specjalnego, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 (semestr letni) w terminie od 1 do 20 marca 2018 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium specjalne nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2017 r. do czerwca 2018 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

(informacja archiwalna)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów i doktorantów, którym zostało przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Wśród osób nagrodzonych znalazło się czterech studentów i jedna doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

Serdecznie gratulujemy!

Pełną listę stypendystów można sprawdzić - TUTAJ (studenci) i TUTAJ (doktoranci).

Komunikat na stronie MNiSW - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów rektora dla najlepszych studentów, socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018

(informacja archiwalna)

Informujemy, że wszystkie stypendia zostały wypłacone w dniu 23 listopada 2017 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 można sprawdzić - TUTAJ

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie "kliknąć" CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2017 r. do czerwca 2018 r. (w przypadku stypendium specjalnego - pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). W roku akademickim 2017/2018 stawki stypendiów wzrosły w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Kwota stypendium dla najlepszych studentów stopnia I wynosi 1050 zł, stopnia II wynosi 700 zł,  stopnia III wynosi 350 zł. Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1051 zł, jego maksymalna kwota: 800 zł, minimalna: 500 zł, a kwota zwiększenia z tytułu zamieszkania: 350 zł. Miesięczna wysokość stypendium specjalnego I stopnia wynosi 1200 zł, II stopnia: 800 zł i III stopnia: 400 zł. Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 31 stycznia 2018 r. każdy student, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.


Informacja dotycząca terminu pierwszej wypłaty stypendiów w roku akademickim 2017/2018

(informacja archiwalna)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, stypendia zostaną wypłacone w terminie od 27 do 30 listopada 2017 r. Stypendia zostaną wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna będzie, również w powyższym terminie, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.


Informacja dotycząca pomocy materialnej i akademików na rok akademicki 2017/2018

(informacja archiwalna)

UWAGA !!! :

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęci na studia w terminie późniejszym (po 25 września 2017 r.) mają możliwość złożenia wniosków o stypendium socjalne w terminie od 16 do 21 października 2017 r. , w tym w sobotę 21 października, w godz. od 9:00 do 14:00.  W tym samym terminie, studenci wszystkich lat, mają jeszcze możliwość złożenia wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentówPoniżej dostępne są szczegółowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz formularze wniosków o stypendia.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 3 do 21 lipca oraz od 4 do 30 września 2017 r., w tym w soboty: 9, 16, 23 i 30  września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

UWAGA: Wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 19 czerwca do 21 lipca oraz od 4 września do 12 października 2017 r., w tym w cztery soboty września: 9, 16, 23 i 30  września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentówTUTAJ.

Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student swoją średnią ocen może sprawdzić logując się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Nie ma jednak obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12)wniosek można złożyć bez wpisanej średniej ocen. Biuro Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia lub weryfikacji wpisanej średniej ocen. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do swojego Dziekanatu.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2017 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018.

Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 19 czerwca do 21 lipca oraz od 4 września do 12 października 2017 r., w tym w cztery soboty września: 9, 16, 23 i 30  września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 19 czerwca do 21 lipca 2017 r. oraz od 4 września do 12 października 2017 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.

AKADEMIKI:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. W tym celu powinni w terminie od 10 lipca do 4 sierpnia lub od 21 do 31 sierpnia 2017 r. złożyć stosowne podanie.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia we wrześniu, podania powinni składać w terminie od 11 do 22 września 2017 r.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00 (nr telefonu do Samorządu: 12 662 6118).

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów I roku studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich - TUTAJ.

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów lat starszych - TUTAJ.

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Szczegółowe informacje na temat akademików, cennik miejsc, zasady przydzielania miejsc i inne można znaleźć TUTAJ.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl


Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

(informacja archiwalna)

Harmonogram kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 dostępny jest - TUTAJ.

Szczegółowa informacja dla studentów, którzy na rok akademicki 2017/2018 otrzymali skierowanie do DS. "Akropol" (AGH) - TUTAJ.


Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

(informacja archiwalna)

W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Szczegółowe informacje - TUTAJ.


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

(informacja archiwalna)

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 15 września 2017 r.

DOKUMENTY:

Pismo Prorektor ds. Studenckich - TUTAJ

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra - TUTAJ

Rozporządzenie ws. stypendiów ministra - TUTAJ

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków - TUTAJ

Wniosek o stypendium ministra: TUTAJ

Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronach MNiSW: TUTAJ

Wniosek należy wypełnić na komputerze. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione odręcznie.

Informacja na temat stypendiów minista na stronie MNiSW - TUTAJ


Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018

(informacja archiwalna)

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 15 maja 2017 r. i potrwa do 14 czerwca 2017 r. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia – dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15 przy ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


Akademiki na rok 2017/2018

(informacja archiwalna)

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 24 maja 2017 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 24 maja do 14 czerwca 2017 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2017/2018 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2017/2018) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciagu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Szczegóły na ten temat dostępne są TUTAJ.


Stypendium socjalne - nowy nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017

(informacja archiwalna)

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z różnych powodów nie złożyli wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 we wrześniu i październiku 2016 r., mają teraz kolejną możliwość złożenia wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017. Wnioski o stypendium socjalne można składać w terminie od 1 do 31 marca 2017 r.  W przypadku przyznania stypendium, będzie ono wypłacone z wyrównaniem od października 2016 r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2, tel: 12 662 6039) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00 (w piątki do godz. 15:00). Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 1 do 31 marca 2017 r. 

 

 

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014